Mikä on sydänpysähdys?

Äkillinen sydämenpysähdys voi tapahtua kenelle tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa. Välitön hätäensiapu on elintärkeää. Sydämenpysähdyspotilaan selviytymisen mahdollisuus vähenee nopeasti hoidon saannin viipyessä ja sen vuoksi maallikkodefibrillaattorit ja tehokas painelu-puhalluselvytys ovat niin tärkeitä. Potilaan selviytymiseen kammiovärinästä vaikuttaa suoraan aika kammiovärinän alusta siihen, kun ensimmäinen defibrillaatioisku on annettu. Jos defibrillaatio annetaan 3–5 minuutin kuluessa kammiovärinän alusta, jopa 50–70  % potilaista selviää. Kuolemaan johtavista rytmihäiriöistä yleisin on kammiovärinä, jolloin sydämen kammiot värisevät tehottomasti. Sydänlihas ei supistu normaalisti, ja veri lakkaa kiertämästä. Kammiovärinää edeltää usein kammiotiheälyöntisyys eli kammiotakykardia. Ensiapuna näissä tilanteissa on nopeasti aloitettu painelu-puhalluselvytys ja varhainen defibrillointi.

Eloonjäämisketju

Kammiovärinäpotilaiden mahdollisuus selviytyä vähenee 7–10  % minuutissa ennen ensimmäistä sähköiskua, joten mahdollisuus jäädä henkiin sydänpysähdyksen jälkeen on huomattavasti suurempi, jos potilas saa heti ensiapua painelu-puhalluselvytyksen ja defibrilloinnin muodossa.

Jos tilanteessa ei ole käytettävissä sydäniskuria, voi avun saaminen optimaalisessakin tilanteessa kestää jopa 9 minuuttia. Katso esimerkki alla.

Sydänpysähdyksen toteaminen 1 min
Soitto 112 1 min
Ambulanssin hälyttäminen ja lähtö 1 min
Ambulanssi ajoaika (n. 4-12 min) 4 min
Potilaan löytäminen ja defibrillointi 2 min
Aika yhteensä   = 9 min

Varhainen tilanteen tunnistaminen ja avun kutsuminen soittamalla hätänumeroon 112Eloonjäämisketjuksi kutsutaan nelivaiheista prosessia, jonka mukaan toimittaessa äkillisen sydänpysähdyksen saaneen henkilön mahdollisuudet selviytyä paranevat:

  1. Varhainen tilanteen tunnistaminen ja avun kutsuminen soittamalla hätänumeroon 112
  2. Varhainen painelu- puhalluselvytys (PPE)
  3. Varhainen defibrillaatio sydäniskurilla
  4. Varhainen terveydenhoidon ammattilaisten antama apu

PPE eli painelu-puhalluselvytys

PPE perustuu olennaisesti kahteen hoitomuotoon: rintakehän paineluun ja puhalluksiin. Painelu-puhalluselvytyksellä voidaan pitää aivojen verenkiertoa keinotekoisesti yllä, vaikka sydän olisi menettänyt kykynsä pumpata verta. Painelu-puhalluselvytystä annetaan rytmillä 30:2, joista ensin mainittu tarkoittaa painalluksia (30 kpl) ja jälkimmäinen puhalluksia (2 kpl). Painelujen ja puhallusten määrä perustuu Euroopan ja Suomen elvytysneuvostojen suosituksiin. Painelutaajuuden tulisi olla 100–120 kertaa minuutissa ja painelussa rintalastan tulisi painua alaspäin 5–6 cm ja sen jälkeen palautua. Painelu- ja palautumisvaiheet ovat yhtä pitkät. Puhallusten tulee olla noin 1 sekunnin mittaisia ja voimakkuudeltaan sellaisia, että näet rintakehän kohoavan. Ennen puhallusten antamista on tärkeää avata hengitystiet kohottamalla toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuttamalla toisella kädellä päätä taaksepäin otsasta painaen.

Mikä on sydäniskuri

Sydäniskuri eli defibrillaattori – kansankielessä myös defi tai deffa – on laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt, henkeä uhkaava rytmihäiriö. Maallikkodefibrillaattori eli neuvova defibrillaattori on kouluttamattomankin maallikon käytössä tehokas ja turvallinen, koska se tunnistaa defibrilloitavat rytmit (kammiovärinä ja kammiotakykardia), ja opastaa käyttäjäänsä ääniohjein. Koulutus lisää todennäköisyyttä käyttää laitetta todellisessa tilanteessa ja parantaa elvytyksen laatua. Defibrillaatio tarkoittaa sähköisen lihasvärinän poistamista, jotta normaali sydämen rytmi voi palautua laadukkaalla painelu-puhalluselvytyksellä.

Lähteet:

Euroopan elvytysneuvosto, European Resuscitation Council, ERC, www.erc.edu

Kettunen, R. 20.12.2016, Lääkärikirja Duodecim, Sydämenpysähdys ja äkkikuolema, http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00085

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin asettama työryhmä, Elvytys, http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi17010

Suomen Elvytysneuvosto, http://www.elvytysneuvosto.fi/

Suomen Sydänliitto ry, Sydäniskuri, https://sydanliitto.fi/yhdistysnetti/sydanterveys/sydaniskuri