Tämä on Sharkmed Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä www.sharkmed.fi -verkkosivustoa, käyttämällä Sharkmed Oy:n Oy:n toimittamia palveluita tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen sivustolla
www.sharkmed.fi. Koulutusrekisterien ylläpito vaatii asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen.

1. Rekisterinpitäjä
Sharkmed Oy
Martinsyrjäntie 8 A3
05810 Hyvinkää
asiakaspalvelu@sharkmed.fi
Puh:019 414 581

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Katja Hakola
katja.hakola@sharkmed.fi
Puh: 045 645 3100

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas-, markkinointi-, sidosryhmä, verkkopalvelun käyttäjä-, puhelinjärjestelmä- ja koulutusrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjä tarjoaa ensiavun ja -hoidon koulutuspalveluja sekä asiakaspalvelua lääkintälaitemyynnin tueksi. Tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on rekisteröityessään tai sen jälkeen antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään. Koulutusrekisterejä ylläpidetään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Toiminnalla kehitetään asiakaspalvelutoimintaa ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita. Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterit sisältävät asiakkaan, puhelinjärjestelmän ja tukitoimintojen edellyttämiä tietoja. Tiedot ovat asiakkaalta saatuja tietoja.
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Etu- ja sukunimi
• Titteli
• Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Palvelupyynnöt, koulutukset
• Yritys ja y-tunnus
• Yrityksen laskutustiedot
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja myynti. Sekä koulutusrekisterien ylläpito asiakkaan kansa tehdyn sopimuksen
mukaisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai
tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterit sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa.
Osa rekisteristä sijaitsee pilvipalveluissa. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat
rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Reksiterinpitäjän henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan seurata. Käyttäjää ei voida
tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Yritys käyttää verkkopalvelussaan evästeitä verkkosivujen laadun parantamiseen ja -kehittämiseen. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös käytön analysoimiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkosivuilla tai sähköpostitse (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi palveluita), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten yritys ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta jos toiminnallisuus ei ole käytössä