Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Asiakasrekisterin pitäjä on Sharkmed Oy, Martinsyrjäntie 8 B6, 05810 Hyvinkää, puh. 019 414 581

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Sanna Nordman, 044 231 0489, sanna.nordman@sharkmed.fi

3. Rekisterin nimi
Sharkmed Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Sharkmed Oy käyttää asiakasrekisterin tietoja verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen ja niistä viestimiseen sekä asiakassuhteiden, palveluiden ja tuotteiden laadun varmentamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on rekisteröityessään tai sen jälkeen antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:
• Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), syntymäaika, jos rekisteröity sen on ilmoittanut.
• yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot sekä yrityksen osoite ja puhelinnumero
• mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on tilauksen yhteydessä tai muutoin Sharkmedille antanut sekä tiedot, jotka hän rekisteröitymisen yhteydessä on täyttänyt.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin sekä oikeus vaatia Sharkmediä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.
Kaikki pyynnöt tulee toimittaa kirjallisena kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.