Koira / K9 (canine)

Suomesta löytyy vuonna 2018 tilastokeskuksen tietojen mukaan noin 700000 koiraa ja koirarotuja on Suomessa kennelliiton tietojen mukaan yli 300. Voidaankin sanoa, että koira on yksi yleisimmistä ja rakastetuimmista lemmikeistä ja sitä sanotaan usein myös ihmisen parhaaksi ystäväksi. Koiran elinikä on keskimäärin 10-15 vuotta ja sen hoitaminen vaatii omistajalta lempeyttä ja johdonmukaisuutta sekä pitkäjänteisyyttä, sillä jo päivittäinen ylläpito vaatii esimerkiksi ulkoiluttamista 3-4 kertaa päivässä. Jokainen koira tarvitsee myös päivittäin hyvälaatuista ravintoa sekä raikasta vettä, runsaasti virikkeitä, kosolti lepoa ja ihmisten ja toisten koirien seuraa. Koiraa valittaessa omistajan pitäisi ottaa selvää rodulle tyypillisistä sairauksista, luonteenpiirteistä sekä muista ominaisuuksista, jotta koiran elämä olisi mahdollisimman laadukasta.

Koirille, niin kuin ihmisillekin, on tarjolla vakuutuksia, joilla voidaan turvata lemmikin hoito mahdollisen sairastumisen tai loukkaantumisen kohdatessa. Vakuutukset ovat ehdottomasti hyvä asia ammattilaisten antamaa hoitoa ajatellen mutta jos koira loukkaantuu äkillisesti, tulisi jokaisella koiran omistajalla olla valmius antaa koiralleen ensiapua. Oikein annetulla ensiavulla mahdollistetaan vakavimmissa tapauksissa jopa lemmikin henkiinjääminen.

Ensiapu

Duodecimin terveyskirjaston mukaan ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua, jolla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen. Määritelmä ei muutu, oli potilaana sitten ihminen tai koira. Tieto, taito ja tarvittavat välineet ovat mielestäni hyvän ensiavun perusteet. Jos jokin niistä puuttuu, koko perusta murtuu, ja saattaa vaarantaa joko ihmisen tai lemmikin hengen.

Kun lemmikkikoira pääsääntöisesti nukkuu yönsä omistajansa tavoin, on Suomessa joka yö töissä erinäinen määrä työkoiria. Olen itse yhden tällaisen työkoiran ohjaaja, ja koirani kanssa elämme säännöllisen epäsäännöllistä vuorotyöläisen arkea. Suomessa on toimiva eläinlääkärijärjestelmä, joista vastaavat sekä kunnalliset että kaupalliset eläinlääkäriasemat. Osa toimijoista päivystää ympäri vuorokauden, osa vain ennalta määritetyin kellonajoin. Koska olemme töissä usein silloin, kun suurin osa eläinlääkäriasemista on kiinni, on minulle ensiarvoisen tärkeää tietää, mikä eläinlääkäri päivystää. Tämä on oikeastaan yksi tärkeimmistä seikoista, joka kaikkien koiran omistajien tulisi tietää, koska koirille ei ole olemassa paikanpäälle hälytettävää ensihoitopalvelua kuten ihmisillä, vaan koiranomistajan on itse kuljetettava loukkaantunut koira eläinlääkäriin.

Kokemuksesta voin sanoa, että kun koira äkillisesti loukkaantuu tai sairastuu, olisi syytä tietää mihin eläinlääkäriin lähdet sitä kuljettamaan. Työkoirien ohjaajilla on myös tapana jo matkalta soittaa ennakolta eläinlääkäriin, jotta siellä osataan ennakoida tarvittavan hoitomuodon valmistelut, varata tarvittava henkilökunta ja tilat. Samalla voi mahdollisesti jo konsultoida eläinlääkäriä koiran vammoista ja tilasta, sekä antaa eläinlääkärille tarvittavaa tietoa jo suoritetuista toimenpiteistä.

Tiedot ja taidot

Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, mielestäni hyvä ensiapu koostuu tarvittavista tiedoista, taidoista ja välineistä. Yllättävän tilanteen varalle siis voi ja kannattaa etukäteen valmistautua. Tarvittaessa aihealueeseen voi perehtyä myös omatoimisesti mutta oma suositukseni on, että mikäli ensiapu on itselle vierasta, tulisi ehdottomasti ensin opiskella ihmisen ensiavun perusteet. Näitä samoja perusteita voidaan soveltaa myös koiran ensiavussa, vaikka ihmisen ja koiran anatomiassa tiettyjä eroavaisuuksia onkin. Ensiapu on tärkeä kansalaistaito, ja jos osaat antaa ensiapua ihmiselle, olet jo varsin hyvässä tilanteessa, jos koiralle sattuu jotakin. Maalaisjärki ja rauhallisena pysyminen ovat tilanteessa kuin tilanteessa tärkeimpiä asioita. Nimenomaan koiran omistajan ensiapukoulutuksia järjestävät esimerkiksi koiraharrasteseurat ja koirankouluttajat ja kannattaa selvittää oman alueensa tarjontaa. Tietojaan kannattaa harjoitella tasaisin väliajoin ja samalla koirakin tottuu toimenpiteisiin ja voi olla tositilanteessa rauhallisempi hoidettava.

Välineet

Työkoiran ohjaajana joudun usein toimimaan olosuhteissa, joita en voi etukäteen määritellä ja loukkaantumisriski on varmasti suurempi kuin lemmikkikoiralla. Toisaalta monia samoja riskejä on myös tutuissa ympäristöissä ja siksi pyrin myös vapaa-ajalla pitämään mukanani välttämättömämpiä ensiapuvälineitä. Näistä ehdottomasti tärkein on kuonokoppa. Kun koira loukkaantuu, se voi kokea suurta kipua ja voi ilmaista sitä monella eri tavalla. Silloin on huomioitava, että koira voi kohdistaa tahatonta puremista jopa omistajaansa/ ohjaajaansa tai muihin henkilöihin, joita on paikalla. Huonoin tilanne on loukata itsensä yrittäessään antaa ensiapua omalle koiralleen, jolloin ensiavun antaminen voi jäädä pahimmillaan kokonaan suorittamatta tai viivästyä huomattavasti. Tämän vuoksi on siis ensiarvoisen tärkeää, että mukana olisi aina kuonokoppa. Se voi olla esimerkiksi kokoon taiteltava kankainen tai muu sopivan kevyt malli, joka mahtuu esimerkiksi taskuun. Vaihtoehtoisesti voi myös talutinta käyttää koiran kuonon kiinni sitomisessa, mutta kuonositeen tekeminen vaatii harjoittelua.

Kun koiran tahaton pureminen on saatu estettyä, voidaan koiralle alkaa antamaan ensiapua. Ensiapuvälineiden tulisi olla tarpeeksi pienessä pakkauksessa, jotta ne olisivat aina mukana. Esimerkiksi auton peräkontissa säilytettävät ensiapuvälineet voivat olla onnettomuustilanteessa liian pitkän matkan päässä, eikä niistä ole silloin mitään hyötyä.
Työpuolella olemme miettineet ensiapuvälineitä hyvin monipuolisesti ja pääperiaate on, että samoja välineitä käytetään sekä ihmiselle että koiralle. Näin ensiapupakkauksesta saadaan mahdollisimman pieni, aidosti mukana pidettävä, ja taito välineiden käyttöön on parempaa. Ihmiselle varatun ensiapupakkauksen sisältöä täydennetään koiraa varten vain kuonokopalla, sekä takajalan verenvuodon tyrehdyttämiseen varatulla välineellä. Työkoiran ensiavussa lähtökohtana on se, että koira saadaan ensiavun avulla kestämään matka lähimpään eläinlääkäriin. Suurimpina haasteina ovat hapensaannin turvaaminen sekä suurien verenvuotojen tyrehdyttäminen, sillä hapen loppuminen ja verenhukka ovat kaikille nisäkkäille henkeä eniten uhkaavia vaaroja. Lisäksi koiran tilaa täytyy jatkuvasti tarkkailla shokin varalta. Alkuvaiheessa tulisikin huolehtia koiran lämpimänä pitämisestä, myös lämpimänä vuodenaikana. Erilaisia suosituksia hyvän ensiapulaukun koostumukseen löytyy varmasti useita, mutta työpuolella olemme keskittyneet vain välttämättömimpien välineiden mukana pitämiseen, sillä kokemus on opettanut, että mikäli ensiapupakkaus on liian suuri, se jätetään usein ottamatta mukaan.

Ensiavun antaminen

Ensimmäisiä toimenpiteitä koiran loukkaantuessa tai sen tilan muuten heikentyessä, on arvioida, mistä on kyse. Jokainen koiranomistaja on oman koiransa paras asiantuntija, sillä ulkopuolisen voi olla vaikeaa sanoa, mikä on juuri kyseiselle koiralle ominaista käytöstä. Osan vammoista voi toki nähdä suoraan ulkoisista tunnusmerkeistä, kuten suuret verenvuodot ja muut koiran ulkoiset vammat. Osaa vammoista taas voi olla vaikea havaita ulospäin mutta jos koiran tila nopeasti heikentyy, olisi syytä tarkistaa hengittääkö koira normaalisti vai onko hengitysteissä jokin ongelma. Mikäli koira on esimerkiksi pudonnut tai törmännyt johonkin, on erittäin tärkeää tarkkailla koiraa ja sen käytöstä. Jokainen koiranomistaja tekee itse päätöksen, milloin on aika ottaa yhteys eläinlääkäriin. Joskus tilanne voi olla niin kiireellinen, että on syytä lähteä heti, joskus voi olla aikaa soittaa ensin eläinlääkärille ja pyytää konsultaatiota.

Muistutan tässä vaiheessa, että minulla ei ole eläinlääketieteellistä koulutusta, joten en voi antaa tilannekohtaisia hoito-ohjeita mutta itse toimin ensiaputilanteessa seuraavasti. Ensimmäisenä varmistan, että koira ei pääse puremaan minua tai muita paikalla olijoita. Seuraavaksi tarkistan, että koira hengittää normaalisti. Sen jälkeeni tarkistan, onko koiralla isoja verenvuotoja. Mikäli hengitys kulkee normaalisti ja näkyvissä ei ole suuria verenvuotoja, aloitan välittömästi tarkistamaan koiran yleisen tilan. Tarkistan onko havaittavissa murtumia, käärmeen tai ampiaisten pistojen jälkiä tai merkkejä esimerkiksi jonkun myrkyllisen aineen nauttimisesta. Näihin toimenpiteisiin kuluu enintään muutama minuutti. Siinä ajassa pyrin tekemään arvion, onko koiran tila sellainen, että se vaatii välitöntä kuljetusta eläinlääkäriin vai voinko suorittaa alkutoimenpiteitä itsenäisesti ja toimittaa koiran eläinlääkäriin myöhemmin. Tarvittaessa konsultoin aina eläinlääkäriä.

Suurissa verenvuodoissa, hengitysteiden tukkeutuessa tai murtumissa aloitan aina välittömästi ensiavun antamisen sekä otan välittömästi yhteyden eläinlääkäriin. Mikäli kyseessä on vakava vamma, pyydän itselleni apua ensiavun antamiseen sekä eläinlääkärille ilmoittamiseen. Töissä kollegani tietävät peruseläinlääkäriasemien sijainnin ja tarvittaessa avustavat kuljetuksessa.

Evakuointi

Kun koiran tila on saatu vakautettua ja se on siirtokunnossa, alkaa toinen tärkeä vaihe koiran ensiavussa. Koska Suomessa ei ole eläimille paikanpäälle tilattavaksi tarkoitettua ensihoitojärjestelmää, on koiran evakuointi sekä eläinlääkäriin siirtäminen hoidettava koiran omistajan ja paikalla olevien toimesta. Pienten koirien kohdalla itse evakuointi loukkaantumispaikalta lähimmälle kulkuneuvolle on suhteellisen helppoa, mutta isompien koirien kohdalla paino ja ruumiinrakenne aiheuttavat tiettyjä haasteita. Mikäli et ole koskaan kantanut koiraasi, etkä se ole siihen tottunut, voi evakuointi muodostua yllättävän vaikeaksi tehtäväksi. Tällaisessa tilanteessa maalaisjärjen käyttäminen on enemmän kuin sallittua ja kannattaa hetki miettiä kuinka evakuointi olisi helpoin suorittaa. Lyhin matka pisteestä A pisteeseen B ei ole aina nopein tai helpoin.

Kun koira on saatu evakuoitua kulkuneuvon luo, pyrin itse aina siihen, että joku muu suorittaa ajamisen. Näin voin itse jatkaa ensiavun antamista matkan aikana, tarkkailla koirassa mahdollisen shokkitilan tunnusmerkkejä ja tarvittaessa pyytää lisäohjeita eläinlääkäriltä puhelimitse. Suurella todennäköisyydellä koira myös pysyy omistajansa seurassa mahdollisimman rauhallisena. Olisi tietysti hyvä, jos kaikki koiran kanssa tekemisissä olevat ihmiset olisi jollain tavoin huomioitu etukäteen hätätilanteen varalta. Joten mikäli olet itse perehtynyt ensiavun antamiseen, jaa taitojasi myös läheisillesi.

Eläinlääkäriin saavuttaessa pyrin aina ensin ilmoittamaan saapumisesta, sillä usein eläinlääkärillä on hoidettavana muitakin potilaita. Pyydän tiedon mahdollisesta tilasta, johon siirrämme koiran kulkuneuvosta ja tarvittaessa saan muita tarvittavia ohjeita henkilökunnalta. Mikäli tarvitsen koiran siirtämiseen henkilökunnan apua, ilmoitan myös siitä.
Kaikkien näiden toimenpiteiden ajan, heti ensimmäisen havainnon jälkeen, on koiran pureminen estetty jollakin aiemmin mainituista apuvälineistä, mikäli se ei ole vaarantanut koiran hengittämistä. Älä ota kuonokoppaa tai kuonopantaa itse pois. Eläinlääkäri osaa tarvittaessa poistaa sen.

Hoito ja kuntoutus

Kun koira on saatu eläinlääkärille, noudatan henkilökunnan antamia ohjeita sekä tarvittaessa avustan heidän toimintaansa. Ilmoitan koiran tiedot, joilla on mahdollisesti merkitystä hoidon kannalta. Koiran omistajan olisi syytä tietää omasta koirastaan vähintään koiran paino, allergiat sekä lääkeaineallergiat. Kun koira on saanut tarvitsemansa hoidon eläinlääkärillä, kuuntele tarkasti hoito-ohjeet, mahdollinen määrättävä lääkitys ja jatkotoimenpiteiden ajankohdat. Yleensä saat samat ohjeet kirjallisesti, mutta mikäli et niitä saa tai niissä on jotakin epäselvää, selvitä asia eläinlääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa.

Muista, että jokainen käynti eläinlääkärissä tai kotona hoidettu vamma on ainutkertainen oppimiskokemus. Kun lasken omalle koiralleni suorittamat haavahoidot, koiralla on ollut mm. 13 tikkiä, ja pääsen laskuissa helposti yli sataan vaihdettuun siteeseen, voin vain todeta, että olen saanut ainutkertaista harjoitusta erilaisten sidosten tekemiseen, haavojenparanemisprosessiin sekä koirani käsiteltävyyteen loukkaantumistilanteessa.

Hyvin annettu ensiapu voi olla myös merkittävässä roolissa kuntoutumisen kannalta. Hyvin tehdyillä alkutoimilla voidaan saada estettyä suurempia ja hankalampia vammoja ja näin myös paranemisaika ja kuntoutus voi olla lyhyempää ja nopeampaa. Varsinkin työkoirien kohdalla tällä on suuri merkitys, sillä sairaslomalla oleva koira on aina varsinaisesta työvahvuudesta poissa.
Jos teksti herätti sinussa ajatuksia, olen onnistunut tavoitteessani. Olit sitten koiranomistaja tai viranomaisalan ammattilainen, koskaan ei ole liikaa käsiä valmiina auttamaan nelijalkaisia ystäviämme. Erityisesti hoitopuolen henkilöstöltä kysyisin: kun olette moniviranomaistehtävällä, onko teillä valmiuksia avustaa, jos loukkaantunut viranomainen onkin nelijalkainen kaksijalkaisen sijaan? Kaikki apu siinä tilanteessa nimittäin otetaan varmuudella vastaan.

Kirjoittaja: Jussi N., K-U K9 ry
K-U K9 yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää palveluskoiratoimintaa Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueella sekä edistää palveluskoiratoimintaa poliisin keskuudessa.

Linkkejä:
Suomen Kennelliitto
Duodecim terveyskirjasto, 16.10.2017, Ensiavun määritelmä